Aktualności

Lata

News IMG

17 listopada 2022

Nowelizacja ustawy o prawach konsumenta

Uchwalona w dniu 04 listopada 2022 r. nowelizacja ustawy o prawach konsumenta (i innych ustaw) z początkiem 2023 roku wprowadza do polskiego porządku prawnego szerokie zmiany w zakresie ochrony praw konsumenta. Źródłem zmian są dyrektywy wspólnotowe wymagające (z pewnymi wyjątkami) tzw. harmonizacji maksymalnej, co oznacza, że państwa członkowskie nie mogą przyjmować ani utrzymywać regulacji odmiennych od tych przyjętych w dyrektywach, a nawet ustanawiać wyższego poziomu ochrony konsumentów. Celem jest zbliżenie porządków prawnych państw członkowskich z uwagi na wzrastające znaczenie konsumenckiego obrotu transgranicznego.

Zmiany prowadzą m.in. do wydłużenia okresu, w którym ciężar dowodu zgodności towaru z umową zostaje przeniesiony na przedsiębiorcę, odejścia od instytucji wady fizycznej i prawnej na rzecz zgodności (bądź jej braku) towaru z umową oraz wprowadzenia hierarchii środków ochrony konsumenta, który w pierwszej kolejności będzie mieć prawo domagać się przywrócenia zgodności towaru z umową przez jego naprawę lub wymianę, a dopiero w dalszej kolejności, o ile naprawa czy też wymiana okażą się m.in. nieopłacalne, będzie mógł skorzystać z kolejnych uprawnień, tzn. żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Uregulowano także niektóre aspekty umów o dostarczanie treści cyfrowej lub usług cyfrowych, m.in. zasady dostarczania oraz zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, a także kwestie aktualizacji.

Nowelizacja miała pierwotnie wejść w życie z 14 – dniowym vacatio legis, niemniej jednak poprawka senacka odroczyła ją do początku 2023 r. Pozwoli to przedsiębiorcom przygotować stosowaną politykę reklamacyjną do nowych zasad ochrony konsumentów.