Publikacje

Lata

Kategorie

7 lipca 2020

Dlaczego odrzucili mój wniosek o subwencję? Czyli o najczęstszych błędach we wniosku do PFR.

W dniu 1 lipcu 2020 r. ukazał się nowy artykuł autorstwa r.pr. Dominiki Lary w pod tytułem „Dlaczego odrzucili mój wniosek o subwencję? Czyli o najczęstszych błędach we wniosku do PFR”. Artykuł został opublikowany w elektronicznym miesięczniku e-Route Pojazdy Użytkowe. Poniżej pełna treść artykułu.

 

Subwencje z Polskiej Fundacji Rozwoju to jedna z najczęściej wybieranych przez przedsiębiorców pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej. Środki udzielane są w ramach specjalnego programu Tarczy Finansowej, a składanie wniosków miało być szybkie, proste i przyjemne. Jednak czy rzeczywiście tak jest?

O subwencję z Polskiej Fundacji Rozwoju (dalej w artykule: PFR) wnioskować mogą mikro, średnie i duże przedsiębiorstwa, przy czym w zależności od tego jakim przedsiębiorcą jesteś, weryfikacji podlegać będą inne dane. Choć pieniądze przekazywane są wnioskującemu niezwykle szybko, to niekiedy przedsiębiorca musi się nieco wysilić, aby uzyskać zawnioskowaną kwotę. W niniejszym artykule uwagę poświęcimy mikroprzedsiębiorcy. Jest to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto nie przekraczający równowartości w złotych 2 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 2 lat nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro.

Weryfikacja spadku obrotów

We wniosku o subwencję należy wykazać spadek obrotów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. (w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicz­nego miesiąca ubiegłego roku) w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19. Kwestia spadku ustalana jest na podstawie deklaracji VAT-7 bądź – w przypadku rozliczeń kwartalnych – deklaracji JPK_VAT oraz oświadczenia zawartego w umowie subwencji składanego z uwzględnieniem dostępnych dokumentów księgowych.

I jednym z najczęściej popełnianych błędów jest niezłożenie wspomnianych deklaracji albo złożenie wniosku o subwencję z pominięciem terminów (a raczej odstępów), jakie powinny być zachowane po ich skutecznym złożeniu we właściwym Urzędzie Skarbowym. W przypadku deklaracji VAT-7 minąć powinny co najmniej 4 dni kalendarzowe, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie, co najmniej 7 dni kalendarzowych od złożenia JPK_VAT.

Złożenie wniosku o subwencję wcześniej – to jest przed złożeniem deklaracji bądź przed upływem zakreślonych terminów – rodzi ryzyko jego odrzucenia przez PFR. Ryzyko jest tym większe, że wniosek można złożyć maksymalnie dwa razy.

Obliczanie spadku obrotów

Kolejnym problemem przedsiębiorców składających wnioski do PFR jest prawidłowe obliczenie spadku obrotów.

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż spadek przychodów ustala się dla dowolnego miesiąca przypadającego po 1 lutego 2020 r. Wobec tego do końca kwietnia jedynym miesiącem, jaki można było wskazać był marzec 2020 r. Obecnie można wskazać miesiąc z przełomu marzec – czerwiec w zależności od tego, w którym miesiącu był największy spadek obrotów.

Wybrany miesiąc należy porównać do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca z ubiegłego roku. Dla przykładu spadek przychodów ze sprzedaży w maju 2020 r. może zostać porównany – wedle wyboru przedsiębiorcy  – do przychodów ze sprzedaży w kwietniu 2020 r. albo maju 2019 r.

Obliczanie stanu zatrudnienia

We wniosku o subwencję należy wskazać również stan zatrudnienia u danego przedsiębiorcy na dzień 31 grudnia 2019 r., oraz na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Dotychczas przeprowadzona analiza rynku wskazuje, iż ta kwestia sprawia wnioskującym najwięcej problemów.

Jednakże w pierwszej kolejność określić należy, kogo – na potrzeby wniosku – obejmuje miano „pracownik”. Jest to osoba fizyczna:

  • która pozostaje z przedsiębiorcą w stosunku pracy oraz została zgłoszona przez przedsiębiorcę do ubezpieczeń społecznych na dzień ustalenia stanu zatrudnienia przedsiębiorcy na potrzeby określenia kwoty subwencji finansowej, z zastrzeżeniem, że stan zatrudnienia określa się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
  • współpracująca z przedsiębiorcą, niezależnie od formy prawnej (w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych), która była zgłoszona przez przedsiębiorcę do ubezpieczeń społecznych, na dzień ustalania stanu zatrudnienia na potrzeby określenia kwoty subwencji finansowej.

Do stanu zatrudnienia nie są wliczani właściciele ani pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych czy zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Przechodząc natomiast do wyliczenia. Sposób przeliczania liczby pracowników odbywa się poprzez sumowanie poszczególnych etatów (lub ich ułamkowych części), a nie poprzez sumowanie liczby osób.

Przykład

Jeżeli pracodawca zatrudnia 14 osób, każdą na pół etatu – to taki przedsiębiorca w przeliczeniu na etaty zatrudnia 7 osób, a więc jest mikrofirmą, mimo tego, że w przeliczeniu na osoby zatrudnia 14 osób

Jednakże, co zrobić w sytuacji, gdy wynik sumowania nie jest liczbą całkowitą? Wtedy we wniosku wskazujemy liczbę zaokrągloną w górę. Przykładowo, jeżeli wynik sumowania etatów wskazał 1,75 to we wniosku należy wpisać 2.

Ponadto – jak wyżej wspomniano – pracownikiem jest osoba współpracująca z przedsiębiorcą (niezależnie od formy prawnej), która była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych.

Przykład

Na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o subwencję, przedsiębiorca zatrudnia 3 osoby w ramach stosunku pracy na pół etatu, 2 osoby na umowę zlecenie zgłoszone przez pracodawcę do ZUS oraz 1 osobę na umowę o dzieło niezgłoszoną do ZUS.  Zatem przedsiębiorca we wniosku o subwencję wskazuje 4 pracowników, albowiem pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę dają sumę 1,5 etatu, a po dodaniu zleceniobiorców mamy 3,5 etatu. Osoba zatrudniona na umowę o dzieło nie jest uwzględniana w wyliczeniach, albowiem nie została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych.

Natomiast co w sytuacji, gdy na dzień 31 grudnia 2019 r. przedsiębiorca zatrudniał 9 pracowników, po czym liczba ta wzrosła i na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku liczba pracowników wynosiła 12. W takiej sytuacji przedsiębiorca dostanie kwotę subwencji – w zależności od spadku obrotu – przypadającą na 9 pracowników. albowiem pod uwagę bierze się pracowników zgłoszony do ubezpieczeń społecznych na 31 grudnia 2019 r.

Dostałeś zbyt mała kwotę subwencji? Odwołaj się!

Jeżeli zawnioskowałeś o kwotę subwencji na 4 pracowników, a z jakiś powodów PFR przyznał Ci subwencję przypadającą na 3 pracowników, możesz się odwołać. Odwołanie musisz złożyć w tym samym banku, w którym był składany wniosek pierwotny. Pamiętać należy, iż jest na to termin 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy z PFR.

W odwołaniu wskazać należy różnicę pomiędzy kwotą wnioskowaną pierwotnie, a kwotą przyznaną.

Przykład

Wnioskodawca miał spadek w wysokości 25-50% i 4 pracowników, czyli wnioskował o kwotę 48 000 zł. PFR przyznał mu subwencję w wysokości przypadającej na 3 pracowników, czyli 36 000 zł. Wobec tego w odwołaniu maksymalną kwotą, o jaką można wnioskować to 12 000 zł

Warto, abyś przed złożeniem odwołania usunął braki bądź skorygował dane, które spowodowały obniżenie kwoty, zatem niezbędna może być wizyta w ZUS. Natomiast niezmiernie istotnym jest, że odwołanie to można złożyć jedynie dwukrotnie, zatem warto, abyś zasięgnął porady profesjonalnego pełnomocnika, który pomoże Ci w bezproblemowy sposób złożyć skuteczne odwołanie.

 

Link do pełnego wydania: http://lipiec2020.e-route.pl/