Publikacje

Lata

Kategorie

News IMG

28 lutego 2022

Dłuższe terminy na składanie sprawozdań finansowych za 2021 rok

W dniu 28 lutego 2022 r. został opublikowany artykuł radcy prawnego Daniela Terbosha na temat „Dłuższe terminy na składanie sprawozdań finansowych za 2021 rok”, na stronie internetowej https://www.infor.pl/. Poniżej pełna treść artykułu.

W dniu 28 stycznia 2022 r. pojawił się projekt zmian w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, które wydłużają terminy sporządzania dokumentów finansowych. Do jakiego terminu ma zostać przedłużony obowiązek sporządzenia i złożenia sprawozdań finansowych za 2021 r.?

Generalne zasady sporządzania sprawozdań finansowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kierownik jednostki tj. zarząd, wspólnicy lub inny organ zarządzający (w zależności od formy prowadzenia działalności) zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom.

Dla przypomnienia standardowy termin sporządzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego dla jednostek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym to odpowiednio 31 marca i 30 czerwca. Sprawozdanie powinno być natomiast wysłane do Repozytorium Dokumentów Finansowych w ciągu 15 dni od jego zatwierdzenia tj. do 15 lipca danego roku.

Od 01 stycznia 2022 r. nie ma już obowiązku podpisywania sprawozdania finansowego przez cały zarząd. Sprawozdanie finansowe może bowiem podpisać jedna osoba wchodząca w skład zarządu po złożeniu przez pozostałych członków oświadczeń, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie lub oświadczeń o odmowie ich złożenia. Odmowa złożenia oświadczenia jest równoznaczna z odmową podpisu sprawozdania finansowego i wymaga sporządzenia pisemnego uzasadnienia. Oświadczenie, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie oraz odmowa złożenia takiego oświadczenia są dołączane do sprawozdania finansowego. Sporządza się je w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo sporządza się w postaci papierowej i opatruje własnoręcznym podpisem. W przypadku sporządzenia oraz podpisania oświadczeń oraz odmów w formie papierowej w celu ich złożenia konieczne jest ich zeskanowanie tj. sporządzenie kopii elektronicznych. Powyższe zasady mają odpowiednie zastosowanie do sprawozdań z działalności.

Sprawozdania finansowe za 2021 r.

Zgodnie z projektowanymi zmianami w odniesieniu do jednostek z sektora prywatnego
(z wyjątkiem objętych nadzorem nad rynkiem finansowych) oraz organizacji pozarządowych zostaną przedłużone o 3 miesiące terminy na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności.

Przepisy mają zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2021 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2022 r., których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31 marca 2022 r.

Zmiany mają skutkować tym, że termin na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 r. dla ww. podmiotów zostanie wydłużony odpowiednio do 30 czerwca i 30 września 2022 r. Natomiast wysłanie dokumentów powinno nastąpić nie później niż do 15 października 2022 r.

Kiedy wejdą w życie zmiany?

Zgodnie z projektem Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Projekt jest aktualnie na etapie opiniowania.

Link do pełnej treści:https://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/5426308,Dluzsze-terminy-na-skladanie-sprawozdan-finansowych-za-2021-rok.html