Publikacje

Lata

Kategorie

News IMG

15 września 2023

Elektroniczny Dziennik Budowy – aspekty prawne funkcjonowania systemu

12 września na łamach wrocławskiego portalu został opublikowany artykuł radcy prawnego Arkadiusza Sobiecha, w ktorej został poruszony temat Elektronicznego Dziennika Budowy.
Poniżej prezentujemy Państwu pełną treść artykułu.

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie zarysu zagadnień prawnych dotyczących funkcjonującej od stycznia 2023 r. elektronicznej alternatywy dla tradycyjnego (papierowego) dziennika budowy, którego prowadzenie możliwe jest dzięki systemowi udostępnianemu przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

I. Czym jest elektroniczny dziennik budowy?

Elektroniczny Dziennik Budowy („EDB”) stanowi, podobnie jak jego papierowy odpowiednik, dokument urzędowy przeznaczony do rejestrowania przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania, mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonania robót budowlanych. Rejestrowanie tych zdarzeń przyjmuje postać wpisów w EDB.

II. W jakich sytuacjach konieczne jest prowadzenie dziennika budowy i kto odpowiada za jego prowadzenie?

Dziennik budowy prowadzi się dla każdego obiektu budowlanego wymagającego pozwolenia na budowę, pozwolenia na rozbiórkę albo zgłoszenia. Za jego prowadzenie odpowiada kierownik budowy.

III. W jaki sposób można uzyskać dziennik budowy (w tym EDB)?

O wydanie dziennika budowy występuje inwestor, składając wniosek do właściwego organu:

 1. administracji architektoniczno-budowlanej;
 2. nadzoru budowlanego (w przypadku niektórych robót objętych decyzją o legalizacji budowy lub o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych).

W przypadku, gdy inwestor zamierza prowadzić dziennik budowy w formie elektronicznej, wniosek o jego wydanie składany jest w systemie prowadzonym przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (dostępnym pod adresem: https://e-dziennikbudowy.gunb.gov.pl/ ) [„System EDB”].

Do złożenia wniosku w Systemie EDB konieczna jest autoryzacja konta inwestora za pośrednictwem profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej.

Składając wniosek o wydanie EDB, należy wskazać:

1. dane Inwestora (imię i nazwisko lub firmę)

2. podstawę wykonania robót – w tym zakresie należy dokonać wyboru spośród następujących:

 1. pozwolenie na budowę;
 2. zgłoszenie;
 3. pozwolenie na rozbiórkę;
 4. pozwolenie na wznowienie robót;
 5. decyzja o legalizacji;

3. nazwę zamierzenia budowlanego zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniem;

4. datę wydania decyzji lub dokonania zgłoszenia;

5. numer decyzji lub zgłoszenia;

6. rodzaj obiektu budowlanego lub robót budowlanych – w tym zakresie należy dokonać wyboru spośród następujących:

 1. obiekt budowlany,
 2. roboty budowlane,
 3. tymczasowy obiekt budowlany;

7. czy obiekt budowlany wpisany jest do rejestru zabytków lub znajduje się na obszarze wpisanym do tego rejestru;

8. dokładne położenie budowy (poprzez oznaczenie na mapie lub posłużenie się pełnym identyfikatorem działki ewidencyjnej);

9. lokalizację biura budowy (opcjonalnie)

10. załącznik z informacjami dotyczącymi przedstawiciela inwestora – jeżeli wniosek o wydanie EDB jest składany przez przedstawiciela inwestora.

Uwaga: w przypadku, gdy pozwolenie na budowę obejmuje kilka obiektów budowlanych, dla każdego z nich konieczne jest wydanie osobnego dziennika budowy.

Wydanie EDB powinno nastąpić w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie w Systemie EDB, jednak nie wcześniej niż w przed dniem, w którym decyzja na podstawie której mają być prowadzone roboty budowlane stała się wykonalna lub inwestor nabył prawo do wykonywania robót budowlanych na podstawie zgłoszenia.

O wydaniu EDB wnioskodawca jest informowany za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Ponadto warto nadmienić, że możliwe jest również kontynuowanie w formie elektronicznej (EDB) dziennika budowy prowadzonego dotychczas w formie papierowej – w takim przypadku inwestor występuje o wydanie EDB, a po jego wydaniu kierownik budowy lub inwestor zamyka wpisem dziennik budowy w prowadzony formie papierowej.

IV. Jak wygląda prowadzenie Elektronicznego Dziennika Budowy?

Po uzyskaniu dostępu do EDB, inwestor udostępnia go pozostałym uczestnikom procesu budowlanego i innym osobom uprawnionym – wszystkie te osoby muszą posiadać konta w Systemie EDB. Następnie kierownik budowy albo kierownik robót udostępnia EDB:

 1. geodecie uprawnionemu wykonującemu na terenie budowy czynności geodezyjne,
 2. upoważnionym pracownikom organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na terenie budowy, w ramach;

(przy czym wskazane w lit. a) i b) osoby są uprawnione do dokonywania wpisów w EDB).

System EDB zapewnia również inwestorowi możliwość pozbawienia uczestników procesu budowlanego dostępu do EDB, przy czym takie działanie nie może utrudniać lub uniemożliwiać uczestnikom procesu budowlanego wykonywania praw lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Dokonywanie wpisów w EDB nie odbiega zasadniczo od dokonywania wpisów w treści tradycyjnego, papierowego dziennika budowy. EDB jest jednak stale dostępny dla wszystkich podmiotów uprawnionych, w tym uczestników procesu budowlanego. Pozwala to zatem na zapoznawanie się w czasie rzeczywistym z treścią dziennika budowy, przez wszystkich zainteresowanych jednocześnie. Dokonując wpisu, możliwe jest również dołączenie załącznika powiązanego z wpisem (np. w postaci zdjęcia obrazującego wynik pewnego wycinka prowadzonych robót budowlanych).

Niewątpliwą przewagą EDB nad jego tradycyjnym odpowiednikiem jest także jego przejrzystość i czytelność – nie powstają wątpliwości co do autorstwa poszczególnych wpisów lub ich treści (które w formie tradycyjnej bywają nieczytelne), a także opcja filtrowania wpisów wedle wybranych przez użytkownika kryteriów (np. autora czy daty wpisu).

V. Zamknięcie Elektronicznego Dziennika Budowy

Zamknięcia EDB dokonuje kierownik budowy w Systemie EDB, poprzez nadanie mu statusu „zamknięty” po zakończeniu robót budowlanych. W przypadku konieczności kontynuowania robót budowlanych po zamknięciu EDB, inwestor może w Systemie EDB ponownie nadać kierownikowi budowy uprawnienia do dokonywania wpisów.
W przypadku przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy bez sprzeciwu albo wydania pozwolenia na użytkowanie, właściwy organ nadzoru budowlanego w Systemie EDB nadaje dziennikowi budowy status „oddany do użytkowania”.

VI. Obligatoryjny charakter Elektronicznego Dziennika Budowy od 2030 r.

Dzienniki budowy w postaci papierowej wydawane będą do dnia 31 grudnia 2029 r. (z wyjątkiem inwestycji dotyczących terenów zamkniętych, ustalonych decyzją Ministerstwa Obrony Narodowej). Po wyżej wskazanej dacie, korzystanie z jego elektronicznego odpowiednika stanie się obligatoryjne.

VII. Podsumowanie

Funkcjonująca od stycznia 2023 r. możliwość prowadzenia Elektronicznego Dziennika Budowy posiada istotne przewagi nad prowadzeniem dziennika budowy w postaci papierowej. Jeżeli zatem system informatyczny prowadzony przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego nie okaże się niewydolny (lub z jakichkolwiek innych względów awaryjny) można przypuszczać wzrost popularności tej formy prowadzenia dziennika budowy w najbliższych miesiącach i latach. EDB wpisuje się w ogólną tendencję zmian prawnych zmierzających do ograniczenia konieczności fizycznego kontaktu interesantów z organami władzy publicznej, co należy ocenić pozytywnie.

Arkadiusz Sobiech

Radca prawny, Chmura i Partnerzy Radcowie Prawni sp. p.

Link do publikacji w pełnej okazałości: https://www.wroclawskiportal.pl/elektroniczny-dziennik-budowy-aspekty-prawne-i-praktyczne-funkcjonowania-systemu/