Honorarium

Honorarium.

Wynagrodzenie za świadczone usługi każdorazowo ustalane jest w oparciu o analizę sprawy, stopień jej skomplikowania, wymagane kompetencje osoby wykonującej usługę i czas pracy niezbędny do jej wykonania, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb, interesu i preferencji klienta.

Przy uwzględnieniu powyższych, proponujemy naszym klientom wskazane poniżej formy rozliczenia usług:

1. wynagrodzenie ryczałtowe – z góry określone miesięczne wynagrodzenie za powierzone zadania. Taka forma rozliczenia jest najczęściej rekomendowana klientom i stosowana w przypadku, gdy możliwy jest do oszacowania zakres prac oraz ich wymiar czasowy,

2. wynagrodzenie godzinowe – stanowi iloczyn ustalonej stawki i liczby przepracowanych godzin. Każdorazowo po wykonaniu zleceń sporządzamy szczegółowy wykaz czynności, z wyszczególnieniem rzeczywistych godzin poświęconych na ich realizację,

3. success fee (premia za sukces) – ustalona z klientem niska kwota wynagrodzenia ryczałtowego przy uwzględnieniu dodatkowego wynagrodzenia uzależnionego od konkretnego wyniku sprawy (zazwyczaj procent od wygranej sumy).

Wynagrodzenie nie obejmuje kosztów sądowych i administracyjnych oraz kosztów podatków.

Do należnego wynagrodzenia doliczane są koszty związane z prowadzeniem danej sprawy, w szczególności koszty podróży, opłaty za kuriera itp. – zgodnie z rzeczywistymi wydatkami.

W przypadku braku odmiennych ustaleń, nasza standardowa stawka godzinowa do dnia 31.12.2022 r. wynosiła 350 zł netto + podatek VAT.

Od dnia 1.01.2023 r., w przypadku braku odmiennych ustaleń, nasza standardowa stawka godzinowa wynosi 420 zł netto + podatek VAT.