Publikacje

Lata

Kategorie

News IMG

23 czerwca 2023

Nowe zasady tworzenia rejestru osób z uprawnieniami budowlanymi. Jakie zmiany w e-CRUB od czerwca 2023?

21.06.2023 r. na łamach portalu muratorplus.pl został opublikowany artykuł aplikanta radcowskiego Alicji Traczewskiej. Tematyka publikacji odnosiła się do rejestru osób z uprawnieniami budowlanymi. A. Traczewska wyjaśniła w nim m.in jakie dane są zamieszczane w rejestrach, jakie są korzyści z rejestru elektronicznego oraz jakie będą obowiązywały nowe zasady tworzenia takiego rejestru. Poniżej prezentujemy Państwu pełną treść artykułu.

Centralny Rejestr Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane (e-CRUB) obowiązuje od 1 sierpnia 2022. Prowadzony jest przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Rejestr zawiera informacje dotyczące uprawnień osób pełniących samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, m. in. architektów, inżynierów, projektantów i kierowników budowy oraz osób ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej. Jakie zmiany w e-CRUB od czerwca 2023?

 

Spis treści

  1. Wpis w systemie e-CRUB
  2. Jakie dane są zamieszczane w rejestrze?
  3. Elektroniczny Rejestr – jakie korzyści?
  4. Zmiany w zakresie prowadzenia systemu e-CRUB od czerwca 2023
  5. Nowe zasady tworzenia rejestru osób z uprawnieniami budowlanymi – podsumowanie

Wpis w systemie e-CRUB

Osoby, które uzyskały uprawnienia po 1 stycznia 1995 r. zostały wpisane do rejestru w sposób automatycznie. Natomiast osoby, które uzyskały uprawnienia przed tą datą mogą złożyć wniosek o wpis do e-CRUB.

Aby złożyć wniosek muszą zostać spełnione dwa warunki:

-osoba, ubiegająca się o wpis, nabyła uprawnienia przed dniem 1 stycznia 1995 r.

-jest też członkiem izby samorządu zawodowego.

Wówczas można wystąpić z wnioskiem do właściwej komisji kwalifikacyjnej izby samorządu zawodowego o przekazanie Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, danych potwierdzających uprawnienia budowlane.

We wniosku należy wskazać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, dane identyfikujące uprawnienia budowlane oraz numer PESEL, w przypadku osób posiadających obywatelstwo polskie. Jeżeli osoba ubiegająca się o wpis nie posiada obywatelstwa polskiego, należy podać numer i serię dokumentu potwierdzającego jej tożsamość.

Do wniosku załącza się oryginał uprawnień budowlanych albo odpis poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza. Jeżeli izba samorządu zawodowego jest w posiadaniu wskazanych dokumentów, nie trzeba dołączać ich do wniosku.

Weryfikacja wniosku następuje w terminie 3 miesięcy od dnia jego złożenia.

Jakie dane są zamieszczane w rejestrze?

W rejestrze zamieszcza się następujące dane:

-imiona i nazwisko,
-adres zamieszkania,
-numer PESEL albo innego dokumentu,
-datę śmierci – jeżeli osoba, której wpis dotyczy zmarła,informację o wykształceniu, o tytułach zawodowych i o stopniach lub tytułach naukowych,
-numer, datę̨ i miejsce wydania decyzji,
-organ wydający decyzję,
-podstawę̨ prawną wydania decyzji,
-numer, specjalność́ i zakres uprawnień́ budowlanych,
-informację o przynależności do właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego, w tym informację o zawieszeniu w prawach członka,
-pozycję rejestru,
-datę̨ wpisu do rejestru,
-adres do korespondencji, numer telefonu, e-mail.

Rejestr uprawnionych składa się z kart osobowych oraz zawodowych. Udostępniono dwie wyszukiwarki, jedną publiczną, drugą przeznaczoną dla organów. Nie wszystkie dane wskazane powyżej będą ogólnodostępne. Dane takie jak adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail publikowane są wyłącznie za uprzednią zgodą osoby, której dotyczą. Zgoda musi być wyrażona w postaci papierowej albo dokumentu elektronicznego.

Elektroniczny Rejestr – jakie korzyści?

Niewątpliwe wprowadzenie elektronicznego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane niesie za sobą szereg korzystnych zmian. Najważniejsza to brak wymogu dla osób wpisanych w systemie e-CRUB, załączania kopii zaświadczenia potwierdzającego uprawnienia budowlane oraz zaświadczenia o przynależności do właściwego samorządu zawodowego, do projektów budowlanych. Zmiana ta dotyczy również wniosków składanych do organów administracji budowlanej.

Po drugie, udostępnienie danych urzędom znacznie usprawniło weryfikację uprawnień osób pełniących samodzielną funkcję techniczną w budownictwie. Ponadto, rejestr zapewnia możliwość przesyłania danych przez izby samorządu zawodowego w formie elektronicznej zamiast formy papierowej oraz przyśpiesza możliwość wykonywania zawodu przez osoby nabywające uprawnienia.

Zmiany w zakresie prowadzenia systemu e-CRUB od czerwca 2023

5 czerwca 2023 w życie weszły przepisy rozporządzenia w sprawie centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób prowadzenia systemu e-CRUB oraz wzory trzech formularzy:

-wzór formularza danych dotyczących osoby, która nabyła uprawnienia budowlane lub kwalifikacje zawodowe, lub osoby ukaranej;
wzór formularza do przekazywania danych identyfikujących uprawnienia budowlane lub uznane kwalifikacje zawodowe;
wzór formularza do przekazywania danych identyfikujących decyzję o ukaraniu z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Przepisy dotyczą wprowadzania danych przez organy samorządu zawodowego, które przekazywane są Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego i dokonywania wpisów w rejestrze uprawnionych.

System e-CRUB zabezpiecza przed dokonywaniem wpisów przez osoby nieuprawnione wskutek wdrożenia procedur identyfikacji, uwierzytelnienia oraz autoryzacji użytkownika wykonującego te czynności. Ponadto, system umożliwia sporządzenie wydruku danych objętych wpisem, integrację systemu e-CRUB z systemu teleinformatycznym obsługiwanym przez organ samorządu zawodowego, przekazywanie plików zawierających kopie uprawnień budowlanych oraz ich przechowywanie.

Nowe zasady tworzenia rejestru osób z uprawnieniami budowlanymi – podsumowanie

Wprowadzenie elektronicznego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane należy ocenić pozytywnie. Funkcjonowanie elektronicznego rejestru pokazało, że praca organów administracji budowlanej została znacznie usprawniona. Dla inwestorów publiczny rejestr i jawny dostęp do danych, zapewnia wiarygodność kwalifikacji i uprawień osób pełniących funkcję techniczną w budownictwie, co w konsekwencji rzutuje na bezpieczeństwo zawieranych umów w procesie budowlanym. Dodatkowo, warto podkreślić, że rejestr stanowi reklamę dla osób w nim widniejących.

Alicja Traczewska, aplikant radcowski, Chmura i Partnerzy Radcowie Prawni sp. p.

Link do pełnego wydania: https://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/nowe-zasady-tworzenia-rejestru-osob-z-uprawnieniami-budowlanymi-jakie-zmiany-w-e-crub-od-czerwca-2023-aa-5quX-E8rr-RCdz.html