Publikacje

Lata

Kategorie

News IMG

15 grudnia 2023

Podatek minimalny CIT już od 2024 r.

Już od stycznia 2024 r. wejdą w życie przepisy o tzw. minimalnym podatku CIT, a więc podatku, który co do zasady będzie dotyczył podatników CIT, którzy nie osiągają dochodu, lub których dochód nie przekracza 2% wartości osiąganego przez nich przychodu w danym roku podatkowym.

Kogo będzie dotyczyć podatek minimalny?

Podatek minimalny będzie dotyczył podatników CIT, którzy:

-funkcjonują dłużej niż 3 lata podatkowe (przy czym wyłączenie nie dotyczy podatników CIT utworzonych w wyniku przekształcenia,

-nie znajdują się w stanie upadłości, likwidacji, lub nie są objęci postępowaniem restrukturyzacyjnym;

-w roku podatkowym nie uzyskali przychodów niższych o co najmniej 30% od przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym ten rok podatkowy;

-przekraczają wartość przychodu ze sprzedaży w wysokości 2 mln euro;

-których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne nieposiadające bezpośrednio lub pośrednio udziałów (akcji) w kapitale innej spółki lub ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną w wysokości przekraczającej 5%;

-nie są podatnikami należącymi do grupy co najmniej dwóch spółek, w której jedna z nich posiada przez cały rok podatkowy bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 75% pozostałych spółek tej grupy.

Obliczenie podstawy opodatkowania

Co do zasady istnieją dwie metody obliczania podstawy opodatkowania, przy czym wybór sposobu jego obliczenia należy do samego podatnika, a zatem w praktyce warto dokonać kalkulacji przy zastosowaniu obu metod, w celu oceny, jaka metoda okaże się w danym przypadku korzystniejsza:

1. metoda podstawowa – w której podstawę opodatkowania stanowi równowartość sumy:

a) kwoty odpowiadającej 1,5% wartości przychodów osiągniętych przez podatnika ze źródeł innych niż zyski kapitałowe,

b) wydatków poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych z tytułu kosztów finansowania dłużnego w wartości przewyższającej 30% wartości podatkowej EBITDA;

c) wydatków pośrednio lub bezpośrednio poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych bądź podmiotów niepowiązanych mających zarząd lub siedzibę w państwach stosujących tzw. nieuczciwą konkurencję podatkową, z tytułu nabycia usług niematerialnych, praw do korzystania z wartości niematerialnoprawnych oraz przeniesienia ryzyka niewypłacalności w wartości przewyższającej o 3mln zł 5% wartości podatkowej EBITDA.

2. metoda uproszczona – w której podstawę opodatkowania stanowi równowartość 3% wartości osiągniętych przez podatnika przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych.

Stawka podatku minimalnego

Niezależnie od wybranej metody obliczania podstawy opodatkowania, stawka podatku wynosi 10% podstawy opodatkowania. Podatek płatny będzie raz w roku, w terminie złożenia deklaracji CIT-8. Na podatek nie będą pobierane zaliczki w ciągu roku.

Podsumowanie

Podatek minimalny budzi liczne kontrowersje, szczególnie w branżach, które osiągają znaczne przychody przy stosunkowo niewielkiej rentowności (handel, branża HoReCa, transportowa, przetwórcza). Istnieje zatem ryzyko, że mechanizm którego celem ma być przeciwdziałanie nadmiernej optymalizacji podatkowej, może w istocie uderzyć w podmioty, które systematycznie pozostają na granicy rentowności.

Arkadiusz Sobiech, Radca prawny, Chmura i Partnerzy Radcowie Prawni sp. p.

Link do publikacji: LINK