Publikacje

Lata

Kategorie

News IMG

17 października 2023

Rozbiórka budynku bez pozwolenia – czy jest możliwa? Jaka kara za rozbiórkę budynku bez pozwolenia?

Rozbiórka budynku w większości przypadków wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę. Od tej zasady są jednak wyjątki. Wiele zależy od usytuowania nieruchomości i jej wielkości. Jeśli pozwolenie na rozbiórkę nie jest wymagane, zazwyczaj obowiązuje zgłoszenie demontażu budynku.

 

Spis treści

  1. Kiedy potrzebne jest pozwolenie na rozbiórkę budynku?
  2. Kiedy nie trzeba uzyskiwać pozwolenia na rozbiórkę budynku?
  3. Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę budynku
  4. Jaka kara za rozbiórkę budynku bez pozwolenia?
  5. Rozbiórka budynku bez pozwolenia – podsumowanie
  6. Wyburzono modernistyczny dom na Bielanach projektu Romualda Millera

Kiedy potrzebne jest pozwolenie na rozbiórkę budynku?

Ustawodawca nie przewidział jasno określonego, zamkniętego katalogu sytuacji, czy tez rodzaju budynków, w stosunku do których wymagane jest zawsze uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę. Biorąc jednak pod uwagę całokształt treści przepisów prawa budowlanego, można wywnioskować, że pozwolenie na rozbiórkę dotyczy budynków o określonej kubaturze, umiejscowieniu i wysokości.

Można by również pokusić się o stwierdzenie, że jeśli do wybudowania danego budynku nie potrzebowaliśmy pozwolenia, nie będziemy go także potrzebować do jego rozbiórki. To stwierdzenie przy stosowaniu wymaga jednak dużej ostrożności. Należy brać pod uwagę dynamicznie zmieniające się przepisy, które mogą spowodować, że zasada ta nie będzie użyteczna w praktyce.

Co do rodzaju budynków, które wymagają pozwolenia na rozbiórkę można w szczególności wymienić budynki:

-o wysokości przekraczającej 8 m,

-o powierzchni większej niż 25 m²,

-umiejscowione tuż przy granicy działki,

-umiejscowione w granicy działki,

-przylegające do innego budynku,

-określone jako zabytki,

-pod opieką konserwatorską,

-umiejscowione w odległości od granicy działki mniejszej niż połowa wysokości budynku,

-których demontaż mógłby zagrażać środowisku i warunkom wodnym.

Kiedy nie trzeba uzyskiwać pozwolenia na rozbiórkę budynku?

Jeżeli pozwolenie na rozbiórkę nie jest wymagane, wystarczy zgłoszenie demontażu do odpowiedniego urzędu. Są jednak przypadki, kiedy zarówno pozwolenie, jak i zgłoszenie nie jest potrzebne.W przypadku wyjątków od zasady uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, ustawodawca stworzył katalog zamknięty, który określa, że nie trzeba uzyskiwać pozwolenia, a jedynie zgłosić zamiar rozbiórki:

  1. budynków i budowli o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości;
  2. napowietrznej linii energetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV i niższym niż 110 kV.

Nie wymaga natomiast decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę oraz zgłoszenia rozbiórka:

  1. obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę;
  2. budynków i budowli zlokalizowanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej.

W przypadku, kiedy obiekt budowlany zaliczał się będzie przedmiotowo do wyjątków, o których mowa powyżej, ale będzie zabytkiem albo będzie pod opieką konserwatora zabytków, nie będziemy mogli zastosować w takim przypadku wyjątku i pozwolenie na rozbiórkę będzie obligatoryjne.

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę budynku

Wniosek o rozbiórkę budynku należy złożyć do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej (starosty/prezydenta miasta/wojewody). Od wydania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę mamy 3 lata na jej wykonanie. Po tym czasie decyzja wygasa.

Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę dołącza się m.in.:

-zgodę właściciela obiektu budowlanego lub jej kopię;

-szkic usytuowania obiektu budowlanego;

-opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;

-opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;

-pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inne dokumenty, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów- nie dotyczy to uzgodnień i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura2000;

-projekt rozbiórki lub jego kopię – w zależności od potrzeb.

Jaka kara za rozbiórkę budynku bez pozwolenia?

Dokonanie rozbiórki bez uzyskania stosownej decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, czy też bez dokonania wymaganego prawem zgłoszenia, może zostać ukarane karą pouczenia lub grzywny. W przypadku rozbiórki budynków specjalnych bez pozwolenia, np. zabytków,obiektów chronionych, może grozić kara pozbawienia wolności od 2 do 5 lat.

Rozbiórka budynku bez pozwolenia – podsumowanie

Z pozoru łatwe w interpretacji przepisy dotyczące tego, kiedy rozbiórka budynków podlega uzyskaniu pozwolenia, czy też zgłoszenia, mogą być zgubne, tym bardziej w zestawieniu z dynamicznie zmieniającymi się przepisami prawa budowlanego. Stan prawny danej nieruchomości, jej wielkość, usytuowanie mają kluczowe znaczenie przy rozstrzygnięciu, czy przy rozbiórce jakakolwiek zgoda jest potrzeba.

Warto więc każdorazowo zbadać stan prawny nieruchomości, przedstawić prawnikowi wszelkie dokumenty dotyczące nieruchomości, aby mieć pewność, czy działamy zgodnie z prawem. Jest to tym bardziej zasadne, że karą za nielegalną rozbiórkę nieruchomości może być nawet pozbawienie wolności.

Karolina Gębka, Radca Prawny z Kancelarii Chmura i Partnerzy Radcowie Prawni sp. p

Link do publikacji na stronie muratordom.pl: LINK