Publikacje

Lata

Kategorie

News IMG

24 lutego 2023

Stacje ładowania samochodów obowiązkowe w budynkach! Od kiedy? Jak przygotować się na zmiany?

24 lutego 2023 r. w serwisie muratorplus został opublikowany artykuł radcy prawnego Karoliny Gębka. Poniżej prezentujemy treść artykułu.

Minimum 1 punkt ładowania samochodów elektrycznych na 20 stanowisk postojowych wprowadza Ustawa o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Ustawa weszła w życie jeszcze w 2021, ale zawiera również postanowienia, z którymi dopiero przyjdzie się nam zmierzyć. Czego dokładnie dotyczą zmiany? Od kiedy będą obowiązywać?

Stacje ładowania samochodów w nowych budynkach

Obowiązki związane z zapewnieniem infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych w pierwszej kolejności objęły nowopowstające budynki, w których już od dłuższego czasu inwestorzy muszą uwzględniać potrzebę ładowania pojazdów elektrycznych począwszy od etapu projektowania budynku.

Zgodnie z przepisami ustawy nowelizującej, budynki niemieszkalne, które mają więcej niż 10 stanowisk postojowych, projektuje się i buduje, zapewniając zainstalowanie co najmniej jednego punktu ładowania oraz kanałów na przewody i kable elektryczne umożliwiających zainstalowanie, co najmniej jednego punktu ładowania na 5 stanowisk postojowych, jeżeli te stanowiska postojowe znajdują się wewnątrz budynku lub przylegają do budynku.

W przypadku budynków mieszkalnych, które mają więcej niż 10 stanowisk postojowych, projektuje się i buduje, zapewniając zainstalowanie kanałów na przewody i kable elektryczne na wszystkich stanowiskach postojowych, umożliwiających zainstalowanie punktów ładowania na każdym stanowisku postojowym, jeżeli te stanowiska postojowe znajdują się wewnątrz budynku lub przylegają do budynku.

Wymagania jak wyżej mają również zastosowanie w przypadku budynków poddawanych przebudowie lub remontowi, w ramach których koszt wykonywanych prac związanych z przegrodami zewnętrznymi lub systemami technicznymi budynku wynosi więcej niż 25% wartości budynku, nie wliczając wartości gruntu, na którym usytuowane są budynek i parking, oraz gdy koszty instalacji punktów ładowania i infrastruktury kanałowej nie przekraczają 7% całkowitego kosztu przebudowy albo remontu, jeżeli stanowiska postojowe znajdują się wewnątrz budynku, a przebudowa albo remont obejmuje parking lub infrastrukturę elektryczną budynku, lub przylegają do budynku, a przebudowa albo remont obejmuje parking lub infrastrukturę elektryczną parkingu.

Przez przyleganie do budynku rozumie się powiązanie z tym budynkiem parkingu, pod względem własności lub używania na podstawie innego tytułu prawnego.

Jeśli budynek jest zabytkiem, wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, instalacja punktu ładowania oraz kanałów na przewody i kable elektryczne wymaga uzyskania zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków właściwego dla lokalizacji tego zabytku, udzielonej w drodze decyzji.

W odniesieniu do nowych budynków niemieszkalnych, powyżej wskazane nowe obowiązki w zakresie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych zostały nałożone tylko na dużych przedsiębiorców.

Punkt ładowania pojazdów elektrycznych za zgodą zarządu wspólnoty

Jak można zauważyć, w przypadku budynków mieszkalnych ustawodawca nie nałożył na inwestora obowiązku uwzględnienia punktów do ładowania. Obowiązki dotyczą jedynie zapewnienia zainstalowania kanałów na przewody i kable elektryczne na wszystkich stanowiskach postojowych, które mają umożliwić właścicielom takich stanowisk zainstalowanie punktów ładowania.

Aby więc można było taki punkt ładowania stworzyć w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w których liczba samodzielnych lokali mieszkalnych jest większa niż trzy, należy uzyskać zgodę zarządu wspólnoty lub spółdzielni lub osoby sprawującej zarząd nad daną nieruchomością. Zgoda wydawana na wniosek osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu w tym budynku i stanowisko postojowe do wyłącznego użytku. Ustawa dookreśla, iż w przypadku wspólnoty mieszkaniowej wydanie zgody na instalację i eksploatację punktu ładowania o mocy mniejszej niż 11 kW stanowi czynność zwykłego zarządu.

Wniosek składany do wspólnoty mieszkaniowej obarczony jest wieloma wytycznymi, jakie stanowią elementy obligatoryjne wniosku, a przewidziane ustawą nowelizującą. Aby nie popełnić błędu i nie stracić dodatkowo czasu na odmowę udzielenia zgody na instalację takiego punktu ładowania pojazdów, warto zwrócić się o pomoc do profesjonalistów, którzy w przystępny sposób wytłumaczą jakie dane i dokumenty są niezbędne, aby przejść ten proces szybko i skutecznie.

Nowe obowiązki właścicieli i zarządców budynków już istniejących – zmiany od stycznia 2025

Istotną zmianą, jakiej właściciele i zarządcy istniejących budynków niemieszkalnych nie powinni przegapić, jest konieczność zapewnienia także w tych budynkach infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych!

W odniesieniu do budynków niemieszkalnych, które już istnieją i wobec tego nie są aktualnie objęte obowiązkiem dostosowania do nowych przepisów o elektromobilności, ustawodawca przewidział czas, do którego właściciele i zarządcy takich budynków mają budynki „unowocześnić”.

W budynkach niemieszkalnych, z którymi związanych jest więcej niż 20 stanowisk postojowych, właściciel lub zarządca budynku, w terminie do dnia 1 stycznia 2025 r., instaluje co najmniej jeden punkt ładowania oraz kanały na przewody i kable elektryczne, aby umożliwić zainstalowanie punktów ładowania na co najmniej 1 na 5 stanowisk postojowych, jeżeli te stanowiska postojowe znajdują się wewnątrz budynku lub przylegają do budynku. Przez przyleganie do budynku rozumie się powiązanie z tym budynkiem, pod względem własności lub używania na podstawie innego tytułu prawnego.

Tutaj również, podobnie jak w przypadku nowobudowanych inwestycji, kiedy mamy do czynienia z zabytkiem nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, instalacja punktu ładowania oraz kanałów na przewody i kable elektryczne wymaga uzyskania zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków właściwego dla lokalizacji tego zabytku, udzielonej w drodze decyzji.

Nowelizacja w tym także przypadku nie obejmuje budynków niemieszkalnych będących własnością małych i średnich przedsiębiorców, w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców.

Jak przygotować się na zmiany?

Mimo, iż wydawałoby się, że do 1 stycznia 2025 r. jest jeszcze sporo czasu, i właściciele i zarządcy budynków niezamieszkałych już istniejących mogą spać spokojnie, to należy mieć na uwadze jak daleko idące obowiązki będą na te podmioty nałożone.

Przystosowanie często starszego budynku, a tym bardziej wpisanego na listę zabytków, niewątpliwie może nastręczyć nie lada kłopotów związanych z formalnościami takimi jak chociażby zgoda konserwatora zabytków. Na te formalności potrzeba czasu.

Należy mieć też na uwadze, że „kiedyś” budowało się inaczej, toteż czysto logistycznie dostosowanie aktualnie budynku pod instalacje punktu ładowania pojazdów elektrycznych, czy też dostosowanie całej infrastruktury w tym zakresie może być znacznie utrudnione. Z całą pewnością niezbędna będzie współpraca architektów, inżynierów budowy i prawników, którzy w sposób kompatybilny pomogą właścicielom, czy też zarządcom dostosować ich budynki do wymogów prawnych. Pozostało już tylko nieco ponad 1,5 roku.

Znamienne są tutaj również koszty. Każdy właściciel nieruchomości, którą czekają zmiany, powinien z wyprzedzeniem czasowym zapewnić sobie na ten cel stosowne środki finansowe.

Zmiany przewidziane ustawą nowelizującą ustawę o elektromobilności należy ocenić pozytywnie. Oczywiście mimo nałożenia na liczne podmioty nowych obowiązków, nieuniknione jest dostosowanie budynków do zmieniających się trendów, które zmierzają do wykluczenia emisji spalin i do w przyszłości całkowitego przejścia „w tryb eco”.

Najważniejsze to wprowadzić zmiany w odpowiednim momencie, nie czekając na nałożenie tym tytułem sankcji.

 

Link do pełnej treści artykułu : https://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/obowiazkowe-stacje-ladowania-samochodow-w-budynkach-jak-nalezy-przygotowac-sie-na-zmiany-aa-SQM4-c38i-HHzD.html