Nasze specjalizacje

Prawo dotyczące branży TSL (transport, spedycja, logistyka).

 • Stała obsługa prawna przedsiębiorstw z branży TSL (transport, spedycja, logistyka),
 • Doradztwo prawne przy uzyskiwania zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
 • Przygotowywanie i opiniowanie umów przewozowych, spedycyjnych i logistycznych, a także wzorów poszczególnych zleceń transportowych,
 • Przygotowywanie i opiniowanie umów najmu i dzierżawy,
 • Przeprowadzanie analiz pod względem oceny działalności transportowej i przewozowej w zakresie spełniania aktualnych wymogów prawa krajowego i międzynarodowego,
 • Pomoc przy kontroli ze strony Państwowej Inspekcji Pracy oraz Inspekcji Transportu Drogowego,
 • Doradztwo w zakresie przewozów krajowych jak i międzynarodowych (w szczególności odbywających się w oparciu o przepisy Konwencji CMR),
 • Doradztwo w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR),
 • Podejmowanie czynności mających na celu zapobieganiu utraty przez przedsiębiorcę potencjalnych roszczeń, w szczególności roszczeń odszkodowawczych związanych ze szkodą w transporcie,
 • Prowadzenie negocjacji w celu polubownego rozwiązania powstałych sporów,
 • Wszczynanie postępowań likwidacyjnych przed ubezpieczycielami, a także sporządzania odwołań od decyzji o odmowie wypłaty odszkodowania,
 • Dochodzenie roszczeń w tym roszczeń dotyczących niewypłaconego wynagrodzenia oraz roszczeń odszkodowawczych od sprawców szkód w transporcie,
 • Reprezentacja przed sądami powszechnymi wszystkich instancji (także przed) Sądem Najwyższym, w tym również w postępowaniach zabezpieczających i egzekucyjnych,
 • Reprezentacja przed sądami w postępowaniach toczących się za granicą,
 • Reprezentacja przed sądami polubownymi i sądami arbitrażowymi.