Nasze specjalizacje

Prawo ochrony środowiska.

 • Doradztwo dotyczące przeglądów ekologicznych, opłat za korzystanie ze środowiska i kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska,
 • Doradztwo prawne dotyczące prawidłowej gospodarki odpadami, jak recykling, składowanie, wytwarzanie i magazynowanie odpadów, a także ich transport,
 • Doradztwo dotyczące obrotu i stosowania substancji i preparatów niebezpiecznych (w tym transportu materiałów niebezpiecznych),
 • Doradztwo dotyczące właściwej gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, a także regulacji związanych z opłatą produktową,
 • Doradztwo dotyczące kwestii ocen oddziaływania na środowisko,
 • Doradztwo w zakresie odpowiedzialności za naruszenie regulacji dotyczących prawa ochrony środowiska,
 • Pomoc prawna w uzyskaniu zezwoleń środowiskowych, decyzji środowiskowych, pozwoleń wodnoprawnych i pozwoleń zintegrowanych,
 • Pomoc prawna w prowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,
 • Pomoc w uzyskaniu dostępu do informacji o środowisku,
 • Tworzenie raportów określających prawa i obowiązki przedsiębiorców wynikające z prawa ochrony środowiska,
 • Opinie prawne dotyczące szczegółowych aspektów prawa ochrony środowiska i prawa ochrony przyrody w funkcjonowaniu przedsiębiorców z różnych branż (np. gospodarka odpadami, transport odpadów, odprowadzanie ścieków),
 • Sporządzanie pism, wniosków, odwołań, skarg do organów administracji publicznej i samorządowej lub sądów administracyjnych,
 • Reprezentacja w sprawach dotyczących odpowiedzialności za szkody powstałe w środowisku naturalnym,
 • Reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi.