Nasze specjalizacje

Prawo podatkowe.

  • Reprezentacja przed organami podatkowymi w związku z prowadzonymi czynnościami sprawdzającymi, kontrolami podatkowymi, postępowaniami podatkowymi, postępowaniami kontrolnymi,
  • Reprezentacja przed organami egzekucyjnymi w związku prowadzonymi postępowaniami zabezpieczającymi oraz postępowaniami egzekucyjnymi,
  • Występowanie w postępowaniach podatkowych przed urzędami skarbowymi i izbami skarbowymi, w tym uzyskiwanie interpretacji podatkowych,
  • Reprezentacja w postępowaniach podatkowych przed organami administracji publicznej i samorządowej (w tym w szczególności przygotowywanie i składanie odwołań od decyzji), a także reprezentacja przed sądami administracyjnymi (w tym w szczególności przygotowywanie i składanie skarg oraz skarg kasacyjnych).