Publikacje

Lata

Kategorie

News IMG

4 stycznia 2023

Zwrot podatku Vat za materiały budowlane- czy nadal możliwy?

3 stycznia 2023 na portalu muratorplus.pl został opublikowany artykuł radcy prawnego Karoliny Gębka. Jego tematyka dotyczy zwrot podatku Vat za materiały budowlane. Radca Prawny K. Gębka odpowiada w nim m.in. na pytania: czy zwrot jest nadal możliwy? Kto może go uzyskać ? Ile zwrotu możemy otrzymać? Poniżej prezentujemy Państwu pełną treść artykułu.

Osoby fizyczne, które po dniu 1 stycznia 2014 r. poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych nadal mają prawo ubiegać się o zwrot części tych wydatków. Aby jednak było to możliwe, należy spełniać szereg przesłanek przewidzianych w Ustawie o pomocy państwa w nabyciu mieszkania przez młodych ludzi, dalej „Ustawa”. Sprawdź, czy spełniasz wymagane kryteria.

Kto może uzyskać zwrot?
Zwrot części wydatków za zakup materiałów budowlanych może uzyskać każda osoba fizyczna, która:
1) do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego albo dokonano zgłoszenia budowy, nie ukończyła 36 lat (w przypadku małżeństwa liczony jest wiek młodszego z małżonków);
2) do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków osoba fizyczna nie była:
a) właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
b) osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
c) właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny
Chodzi tu oczywiście o stosunek właścicielski itp. co do nieruchomości innej niż ta, co do której ubiegamy się o zwrot za materiały budowlane. W przypadku małżeństwa warunki jak wyżej wymienione dotyczą obu osób. Nie ma natomiast obowiązku spełniania warunków dotyczących wieku wnioskodawcy i posiadanych przez niego uprzednio praw do innych nieruchomości, jeśli wnioskodawca posiada co najmniej troje dzieci.
3) Od 2 stycznia 2014 roku do 30 września 2018 roku kupiła materiały budowlane potrzebne do:
a) budowy domu jednorodzinnego,
b) nadbudowy lub rozbudowy budynku na cele mieszkalne,
c) przebudowy (przystosowania) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na takie, w którym można mieszkać.
Przesłanki dotyczące nieruchomości
Jeśli spełniasz kryteria wskazane powyżej, należy rozważyć dalej, czy nieruchomość, co do której ubiegasz się o zwrot części wydatków na materiały budowlane również spełnia wymagania przewidziane ustawą.
Ustawa przewiduje bowiem następujące wymagania:
1) inwestycja realizowana była na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r. albo na podstawie zgłoszenia budowy;
2) powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego nie przekracza odpowiednio:
a) 75 m2 i 100 m2,
b) 85 m2 i 110 m2 – w przypadku gdy osoba fizyczna w dniu wydania pozwolenia na budowę albo w dniu dokonania zgłoszenia budowy, wychowywała przynajmniej troje dzieci (dzieci do 18. roku życia, dzieci z niepełnosprawnościami bez względu na wiek, dzieci pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia, które się uczą).
Jakie materiały budowlane podlegają odliczeniu?
Po określeniu czy spełniamy kryteria podmiotowe i przedmiotowe do zwrotu wydatków na materiały budowlane, należy wskazać na to, jakie materiały podlegają odliczeniu.
Jak wynika wprost z Ustawy zwrot wydatków będzie dotyczył materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. stawką wyższą podatku VAT- wynoszącą 22 i 23 %.
Podstawą do rozliczeń jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej ubiegającej się o zwrot wydatków. Bez posiadania stosownej faktury zwrot nie będzie możliwy.
Jak już zostało wyżej zasygnalizowane, faktury tytułem zakupu materiałów budowlanych mają być wystawione od dnia wydania pozwolenia na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy (od 2 stycznia 2014 r. ) do dnia 30 września 2018 r.
Dokładna lista materiałów, które ze względu na swój rodzaj podlegają odliczeniu znajduje się w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT.
Ile zwrotu możemy otrzymać? Zasady obliczania i przykład.
Kwota zwrotu wydatków dla stawki 23% jest równa 65,22% kwoty VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 12,195% (dla stawki 22% odpowiednio 68,18%, nie więcej jednak niż 12,295%) kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o zwrot wydatków.
Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania ogłoszona przez GUS za III kwartał 2022 r. wynosi: 5.295 zł.
W związku z powyższym, limit dla osób ubiegających się o zwrot wydatków składających wnioski w I kwartale 2023 r. wynosi 45.201 zł.
[70 m2 x cena 1 m2] x 12,195% = 70 x 5.295 x 12,195 % = 45.201 zł ( w zaokrągleniu do pełnego złotego zgodnie z przepisami).
Przykład kwoty zwrotu dla podatku 23 %, dla kwoty VAT na fakturze za materiały budowlane w wysokości 33.000 zł:
Etap drugi- obliczenie kwoty zwrotu:
65,22% z kwoty 33.000 zł = 21.523 zł (po zaokrągleniu do pełnych złotych).
Ponieważ obliczona w powyższy sposób kwota zwrotu nie przekracza przysługującego limitu, podlega w całości zwrotowi.
Jak uzyskać zwrot?
Podstawą ubiegania się o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych jest wniosek, zaś dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu tych wydatków jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej. Przy czym wniosek o zwrot ww. wydatków osoba fizyczna składa tylko raz, nie później niż do końca roku, w którym zgodnie z prawem miało miejsce przystąpienie do użytkowania wybudowanego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Złożenie wniosku o zwrot wydatków przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o zwrot wydatków. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.
Nie ma jednego oficjalnego wzoru wniosku o zwrot wydatków. Ustawa wskazuje jednak na minimalne wymogi, jakie powinien spełniać taki wniosek i są to:
1) imię i nazwisko, identyfikator podatkowy, a w przypadku gdy osobie fizycznej składającej wniosek o zwrot wydatków nie nadano go – rodzaj i numer dokumentu tożsamości tej osoby, w tym również wystawionego w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska, adres zamieszkania osoby fizycznej, a w przypadku małżonków – obojga małżonków;
2) wskazanie właściwego urzędu skarbowego, do którego kierowany jest wniosek o zwrot wydatków;
3) rodzaj poniesionych wydatków;
4) rok rozpoczęcia inwestycji;
5) wykaz faktur oraz wartość poniesionych wydatków na inwestycję;
6) wyliczoną kwotę zwrotu wydatków;
7) wskazanie sposobu wypłaty kwoty zwrotu wydatków; jeżeli wypłata ma nastąpić na rachunek bankowy – wskazanie numeru rachunku osoby fizycznej składającej wniosek o zwrot wydatków, a w przypadku wspólnego wniosku małżonków – numeru rachunku obojga lub jednego z nich, na który ma być dokonany zwrot wydatków;
8) podpis osoby fizycznej ubiegającej się o zwrot wydatków, a w przypadku małżonków – podpisy obojga małżonków składających wspólnie wniosek o zwrot wydatków albo podpis małżonka składającego odrębnie wniosek o zwrot wydatków;
9) oświadczenie osoby fizycznej o spełnieniu warunku, że nie jest się właścicielem innego budynku niż ten, który został wybudowany za pomocą materiałów, za które przysługuje zwrot. Dotyczy to również właścicieli i współwłaścicieli budynków, w których znajduje się kilka lokali – jeśli udział w takim budynku – w przypadku zniesienia współwłasności – byłby równy powierzchni przynajmniej jednego lokalu mieszkalnego w tym budynku oraz że nie przysługuje i nie przysługiwało wnioskodawcy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.
Do wniosku o zwrot wydatków należy załączyć kopie:
1) pozwolenia na budowę albo zgłoszenia budowy;
2) faktur dokumentujących poniesione wydatki.
Podkreślenia wymaga fakt, że złożenie wniosku jest bezpłatne i można złożyć taki wniosek zarówno osobiście w urzędzie skarbowym, jak i drogą pocztową.
Zwrot wydatków jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

Link do pełnego wydania: https://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/zwrot-vat-za-materialy-budowlane-kiedy-mozliwy-i-komu-przysluguje-zwrot-vat-za-materialy-budowlane-2022-aa-3f1R-PdSW-4GDS.html