Ogólne warunki umowy

OGÓLNE WARUNKI UMOWY
ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH

§ 1. ZAKRES ZASTOSOWANIA

1. Niniejsze ogólne warunki umowy („OWU”) regulują warunki świadczenia usług prawnych przez Chmura i Partnerzy Radcowie Prawni Sp. p. z siedzibą w Warszawie, ul. Młynarska 42, 01-171 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000757438, NIP: 5272871438, REGON: 381798280, („Kancelarią”), na rzecz klienta („Klient”).
2. W przypadku, gdy Kancelaria nie zawarła z danym Klientem umowy o świadczenie usług prawnych w formie pisemnej, umowa taka może zostać zawarta w drodze wymiany oświadczeń woli w dowolnej formie (np. telefonicznie lub pocztą elektroniczną) („Umowa”) i wymaga każdorazowo wyraźnego przyjęcia zlecenia przez Kancelarię. Przyjęcie zlecenia („Zlecenie”) przez Kancelarie może nastąpić w formie pisemnej, dokumentowej, tym poprzez pocztę elektroniczną lub w sposób dorozumiany, poprzez rozpoczęcie świadczenia usług w zakresie wskazanym przez Klienta w jego zleceniu.
3. OWU stanowią integralną część Umowy.
4. OWU będą wiązać Klienta i Kancelarię, jeżeli został spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków:
1) stanowią załącznik do Umowy,
2) zostały doręczone lub udostępnione Klientowi w wersji elektronicznej lub dokumentowej, w szczególności poprzez wskazanie na ich publikację na stronie internetowej Kancelarii;
3) zostały doręczone lub udostępnione Klientowi w inny sposób jako warunki świadczenia usług prawnych przez Kancelarię na rzecz Klienta.
5. OWU regulują zasady współpracy między Kancelarią a Klientem przy realizacji Zlecenia w zakresie nieuregulowanym w Umowie.
6. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, iż OWU, doręczone lub udostępnione Klientowi zgodnie z ust. 4 powyżej, będą obowiązywać Strony przy realizacji ewentualnych dodatkowych lub kolejnych Zleceń.

 § 2. PRZEDMIOT USŁUG

1. Usługi prawne mogą obejmować w szczególności:
1) udzielanie informacji i porad prawnych,
2) pomoc prawną przy redagowaniu i wykonywaniu umów,
3) przygotowywanie opinii prawnych i projektów pism (dokumentów),
4) prowadzenie negocjacji z osobami trzecimi,
5) reprezentacje przed sądami i innymi organami orzekającymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej oraz wobec innych osób trzecich,
6) pomoc prawną przy czynnościach egzekucyjnych i zabezpieczających,
7) opiniowanie projektów ustaw oraz innych aktów prawa powszechnie obowiązujących (przepisów prawa miejscowego),
8) pomoc prawną w innych sprawach (przeprowadzanie badań Due Diligence, tworzenie spółek zależnych, połączenia, konsolidacje i tym podobne działania).

§ 3. REALIZACJA USŁUG

1. Usługi prawne będą świadczone w formie i w sposób właściwy dla danej czynności (ustnie, pisemnie, telefonicznie, za pośrednictwem korespondencji e-mail, Internetu itp.), w siedzibie Kancelarii, a w razie potrzeby także w innych miejscach.
2. Kancelaria decyduje według swego uznania o sposobie wykonania Zlecenia z uwzględnieniem:
1) przepisów prawa,
2) doświadczenia oraz praktyki prawniczej,
3) zasada etyki zawodowej radców prawnych, adwokatów lub doradców podatkowych,
4) wskazówek Klienta, o ile uznaje je za celowe,
5) specyfiką Zlecenia.
3. Zakres pierwotnego Zlecenia może ulec zmianie (pomniejszeniu lub powiększeniu), przy czym taka modyfikacja wymaga każdorazowej zgody Kancelarii.
4. Kancelaria realizując usługi prawne, świadczy je w zakresie wyraźnie zleconym przez Klienta, w szczególności Kancelaria nie jest odpowiedzialna za całokształt spraw Klienta ani za jego inne sprawy nie objęte Zleceniem (skutki podatkowe, ekonomiczne, finansowe, księgowe bądź biznesowe), chyba że otrzyma takie wyraźnie Zlecenie od Klienta.
5. W celu zapewnienia Kancelarii możliwości sprawnego reprezentowania interesów Klienta, udzieli on osobom działającym na rzecz Kancelarii pełnomocnictwa, upoważniające do reprezentowania Klienta w różnych sprawach.
6. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku rozliczenia godzinowego, w sytuacji wykorzystania przez Kancelarie wcześniejszych prac (w szczególności wzorów umów, pism, informacji prawnych lub know-how) przy czynnościach prawnych, Kancelaria ma prawo doliczyć do czasu faktycznego także czas pracy jaki został przeznaczony na wykonanie wcześniejszych prac.
7. Kancelaria nie jest zobowiązana do uaktualniania swoich porad w związku ze zmianami stanu prawnego lub praktyki i nie ponosi również odpowiedzialności za doradztwo i usługi, jeżeli po ich realizacji nastąpią zmiany stanu prawnego lub praktyki.
8. Kancelaria realizuje Zlecenie wyłącznie na rzecz Klienta lub wskazany przez niego podmiot, przy czym w przypadku, gdy usługi realizowane są na rzecz podmiotu wskazanego przez Klienta, wówczas Klient ponosi odpowiedzialność wobec Kancelarii za zapłatę wynagrodzenia i zwrot kosztów Kancelarii przez taki podmiot, jak również zwolni Kancelarię (oraz wspólników, pracowników i współpracowników Kancelarii) z odpowiedzialności dalej idącej niż wynikająca z Umowy z Klientem.
9. Jeżeli w ramach współpracy Klient udzielił współpracownikom Kancelarii pełnomocnictw, to rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy skutkuje również wypowiedzeniem lub wygaśnięciem takich pełnomocnictw, o ile nie narusza to przepisów prawa, w tym przepisów postępowania procesowego.
10. Co do zasady, usługi świadczone są przez Kancelarię w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00.

§ 4. TERMINY WYKONYWANIA ZLECENIA

Kancelaria jest zobowiązana wykonać Zlecenie w czasie niezbędnym do jego należytego wykonania, przy uwzględnieniu terminów wynikających ze Zlecenia, bieżących ustaleń z Klientem, a także terminów ustawowych i wyznaczonych przez sądy lub organy.

§ 5. OSOBY REALIZUJĄCE USŁUGI

1. Wykonywaniem usług dla danego Klienta kieruje odpowiednio Zarząd Kancelarii bądź wskazany przez Kancelarię Partner, Dyrektor bądź Menedżer Kancelarii odpowiedzialny za Zlecenie Klienta, który ustala organizację świadczenia usług prawnych na rzecz Klienta, w tym dedykuje zespół prawników specjalizujących się w danej dziedzinie, posiadających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje odpowiednie do rodzaju sprawy.
2. Kancelaria może według swojego uznania dokonywać zmian poszczególnych członków zespołu, w tym angażować dodatkowych członków zespołu do realizacji Zlecenia.
3. Czynności wspierające mogą być wykonywane także przez osoby nieposiadające wykształcenia prawniczego.

§ 6. EKSPERCI ZEWNĘTRZNI

1. Jeżeli podczas świadczenia usług prawnych pojawi się potrzeba lub rekomendacja skorzystania z usług podmiotów trzecich, w tym w szczególności prawników zagranicznych, zewnętrznych doradców podatkowych, doradców finansowych, rzeczoznawców majątkowych, księgowych, tłumaczy, notariuszy lub biegłych rewidentów („Eksperci Zewnętrzni”), Kancelaria może pośredniczyć w imieniu Klienta w kontaktach z takimi Ekspertami Zewnętrznymi.
2. Współpraca między Klientem a Ekspertem Zewnętrznym będzie odbywać się na podstawie umowy zawartej przez Klienta z Ekspertem Zewnętrznym, przy czym, na życzenie Klienta Kancelaria może zawrzeć umowę z Ekspertem Zewnętrznym w imieniu Kancelarii lub w imieniu Klienta.
3. Niezależnie od tego czy Klient czy Kancelaria zaangażuje Eksperta Zewnętrznego i niezależnie od formy współpracy, w każdym przypadku Klient jest odpowiedzialny za zapłatę wynagrodzenia i wszelkich opłat należnych Ekspertowi Zewnętrznemu.
4. Niezależnie od tego czy Klient czy Kancelaria zaangażuje Eksperta Zewnętrznego i niezależnie od formy współpracy, w każdym przypadku Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez Ekspertów Zewnętrznych. Kancelaria nie świadczy usług w zakresie prawa obcego.
5. Klient zobowiązuje się zwrócić Kancelarii wszelkie koszty, w tym wynagrodzenie Ekspertów Zewnętrznych, a także ewentualne koszty poniesione przez Kancelarię.

 § 7. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI

1. Jeżeli do wykonania przez Kancelarię określonej czynności będą potrzebne stosowne informacje, dane lub dokumenty (dalej łącznie: „dane”), Klient przekaże je bez zbędnej zwłoki, o ile będzie w ich posiadaniu.
2. Przekazywane przez Klienta dane powinny być w miarę możliwości opisane w sposób umożliwiający ich sprawną weryfikację, w szczególności przekazane w porządku chronologicznym i tematycznym bądź w inny sposób posegregowane zgodnie z wytycznymi Kancelarii.
3. W razie stwierdzenia przez Kancelarię nieścisłości w danych lub braku odpowiednich danych przekazanych przez Klienta, Kancelaria ma prawo zgłosić powyższe okoliczności Klientowi. Klient niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia wyjaśni nieścisłości lub usunie braki zgłaszane przez Kancelarię.
4. Czas oczekiwania na dane odpowiednio wydłuża termin załatwienia sprawy.
5. W przypadku braku odpowiedzi Klienta na zgłaszane przez Kancelarię uwagi wskazane w ust. 3 powyżej lub w przypadku nieusunięcia brakujących w danych, Kancelaria uznaje posiadane dane za kompletne i stanowiące podstawę do należytego wykonania Zlecenia.
6. W przypadku nieścisłości w danych lub braków danych, Kancelaria dołoży wszelkich starań, aby wykonać usługę prawną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i domniemaną intencją Klienta.
7. Kancelaria ma prawo wykorzystywać wszelkie dokumenty powstałe w związku z realizacją Umowy jako podstawę do wykonywania zleceń na rzecz innych klientów Kancelarii.
8. Kancelaria ma prawo korzystać z praw własności intelektualnej i oryginalnych pomysłów powstałych w związku z Umową na rzecz innych klientów, o ile nie narusza to zobowiązania Kancelarii do zachowania poufności.

§ 8. ZACHOWANIE POUFNOŚCI

1. Kancelaria zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedziała się w związku ze świadczeniem usług prawnych, zgodnie z przepisami prawa i zasadami etyki obowiązującymi w zawodzie radcy prawnego, adwokata i doradcy podatkowego.
2. Kancelaria podejmie odpowiednie działania, by wszyscy pracownicy i podwykonawcy Kancelarii byli również objęci zobowiązaniem dotyczącym poufności, w zakresie nie węższym niż wynikający z ust. 1 powyżej.
3. Bez uprzedniej, dokumentowej pod rygorem nieważności, zgody Kancelarii, Klient nie jest uprawniony do wykorzystywania a także do udostępniania osobom trzecim treści Umowy a także efektów prac Kancelarii, w tym udzielonych porad i dokumentów przygotowanych przez Kancelarię w ramach realizacji Zlecenia. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których wykorzystanie lub udostępnienie jest w celu związanym bezpośrednio z realizacją Zlecenia, przy czym Klient w miarę możliwości zobowiąże osoby trzecie do poufności.

§ 9. ZASADA LOJALNOŚCI

1. Klient zobowiązuję się, że w okresie obowiązywania Umowy, jak i w okresie 2 lat od jej rozwiązania, upływu okresu wypowiedzenia lub wygaśnięcia, nie będzie zlecał w jakiejkolwiek formie i na jakiejkolwiek podstawie, z pominięciem Kancelarii, jakichkolwiek czynności objętych zakresem usług określonych w Umowie, na rzecz pracowników (w tym byłych pracowników) Kancelarii, osób, które działają (lub działały) w imieniu lub na rzecz Kancelarii, na podstawie umów cywilnoprawnych, osób, które współpracują (lub współpracowały) z Kancelarią na innych podstawach, bądź też na rzecz podmiotów powiązanych z wyżej wymienionymi osobami. W szczególności dotyczy to osób, które bezpośrednio obsługują lub obsługiwały Klienta w imieniu Kancelarii w czasie trwania Umowy. Zlecenie czynności, o których mowa w niniejszym ustępie, możliwe jest wyłącznie za uprzednią, pisemną pod rygorem nieważności, zgodą Kancelarii. Zobowiązanie ze zdania pierwszego nie dotyczy Ekspertów Zewnętrznych, o ile Eksperci Zewnętrzni w okresie całej współpracy z Kancelarią świadczyli usługi na rzecz Kancelarii wyłącznie w charakterze dorywczym.
2. Klient gwarantuje, iż obowiązek, o którym mowa w ust. 1 powyżej będzie zachowany przez ten sam okres przez wszelkie podmioty powiązane z Klientem, udziałowcem (w tym byłym udziałowcem) Klienta lub członkiem zarządu (w tym byłym członkiem zarządu) Klienta.
3. W przypadku naruszenia zobowiązania lub gwarancji udzielonej w niniejszym paragrafie, Kancelaria pisemnie wezwie Klienta do niezwłocznego zaprzestania naruszenia zobowiązania lub gwarancji. W przypadku, gdy Klient pomimo pisemnego wezwania będzie nadal naruszał w jakikolwiek sposób ust. 1 lub 2 powyżej, wówczas Klient zapłaci Kancelarii karę umowną w wysokości 50.000 zł za każdy przypadek naruszenia.
4. Kara umowna wskazana w ust. 3 nie wyłącza możliwości dochodzenia od Klienta odszkodowania na zasadach ogólnych oraz skorzystania przez Kancelarię z innych środków prawnych przewidzianych w Umowie lub przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

§ 10. WYNAGRODZENIE

1. Za świadczone przez Kancelarię usługi prawne Klient zobowiązany jest zapłacić wynagrodzenie określone w Umowie. Wynagrodzenie może być rozliczane w systemie godzinowym, ryczałtowym lub mieszanym, w tym także przez określenie górnej granicy kwotowej tego wynagrodzenia w sprawie.
2. Jeżeli z Umowy nie wynika inaczej, rozliczenie w systemie godzinowym polega na określeniu wynagrodzenia Kancelarii na podstawie ustalonych stawek godzinowych w Cenniku i faktycznego czasu przepracowanego przez poszczególnych jej współpracowników (z dokładnością do 15 minut) nad Zleceniem. Czas poświęcony na dojazd do miejsc świadczenia pomocy prawnej rozliczany jest w połowie uzgodnionej stawki godzinowej.
3. Kancelaria poinformuje Klienta, na jego życzenie, o przypisaniu do realizacji Zlecenia poszczególnych współpracowników Kancelarii, o stawkach godzinowych poszczególnych współpracowników.
4. Jeżeli wynagrodzenie obliczane jest w sposób, o którym mowa w ust. 2 powyżej, wówczas, w braku odmiennych ustaleń z Klientem, Kancelaria dołącza do faktury specyfikację (raport) ze spisem czasu pracy i opisem czynności współpracowników nad danym Zleceniem. Specyfikacja (raport) nie stanowi dokumentu księgowego i nie powinna być przechowywana przez Klienta wraz z dokumentami księgowymi, gdyż zawiera poufne informacje. Strony zgodnie ustalają, że specyfikacja (raport) wykonanych usług stanowi dowód spełnienia przez Kancelarię wzajemnego świadczenia niepieniężnego, wynikającego z Umowy
5. Klient ma prawo zgłosić ewentualne zastrzeżenia do faktury. Jeżeli Klient nie zgłosi zastrzeżeń do faktury niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania faktury, to jest to równoznaczne z zaakceptowaniem faktury przez Klienta.
6. Okresem rozliczeniowym będzie miesiąc kalendarzowy. Termin płatności wynagrodzenia wynosi 10 dni od dnia wystawienia faktury. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Kancelarii wskazany w treści faktury.
7. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur oraz specyfikacji wykonanych usług drogą elektroniczną na podany w § 4 ust. 1 pkt 2) Umowy adres e-mail Klienta i upoważnia Kancelarię do wystawiania faktur bez podpisu Klienta.
8. Ilekroć Strony umawiają się na „success fee”, „premię za sukces” lub podobne, należy przez to rozumieć dodatkowe wynagrodzenie za pomyślny wynik sprawy. W przypadku spraw o zapłatę wynagrodzenie Kancelarii stanowi ustaloną wartość procentową od kwot efektywnie wyegzekwowanych od dłużnika bądź trzeciodłużnika, liczone od wszelkich roszczeń przysługujących Klientowi. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie ustalają, że przez kwoty efektywnie wyegzekwowane należy rozumieć w szczególności równowartość wszelkich wpływów pieniężnych jak i niepieniężnych, których właścicielem stał się Klient, w tym wartość mienia uzyskanego w miejsce środków finansowych bądź w efekcie przejęcia na własność składników majątkowych w drodze czynności prawnych jak i postepowania egzekucyjnego czy też w efekcie zbycia wierzytelności przez Klienta. Powyższe dodatkowe wynagrodzenie należy się także wówczas, gdy przed zakończeniem sprawy Umowa ulegnie wypowiedzeniu.
9. W przypadku gdy po stronie Klienta występuje więcej niż jeden podmiot, podmioty te będą solidarnie odpowiedzialne za zapłatę wynagrodzenia lub zwrotu kosztów w związku z realizacją Zlecenia na rzecz Kancelarii.
10. Jeżeli wynagrodzenie Kancelarii jest określone w innej walucie niż PLN, to faktury będą wystawiane w PLN jako równowartości danych kwot wyrażonych w tej innej walucie, przeliczonych na PLN wg średniego kursu NBP z dnia wystawienia faktury.
11. O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszystkie umówione kwoty wynagrodzenia i stawki Kancelarii są wartościami netto. Faktury będą wystawiane zgodnie z otrzymaną od Klientów informacją o ich statusie podatkowym i posiadanym numerze NIP. W zależności od statusu podatkowego Klienta, do kwot wynagrodzenia i zwracanych kosztów może być doliczony podatek VAT.
12. Kancelaria może zażądać od Klienta, w każdym momencie stosownej zaliczki na poczet realizacji Zlecenia. Wpłacona zaliczka będzie rozliczona, bez odsetek, przy ostatniej fakturze, po zakończeniu realizacji Zlecenia.
13. W przypadku gdy Strony umówią się o wynagrodzenie ryczałtowe za poszczególne czynności wycena następuje każdorazowo przy założeniu, że Klient współpracuje z Kancelarią, wykonując wszystkie czynności bez zwłoki, stan faktyczny lub założenia nie ulegają modyfikacji i przy założeniu braku modyfikacji Zlecenia. W przypadku wystąpienia chociażby jednej z powyższych okoliczności, Kancelaria może doliczyć dodatkowe wynagrodzenie w oparciu o stawkę godzinową. Jeżeli po rozpoczęciu czynności nastąpi rezygnacja z danego aspektu prac bądź czynność będzie wykonana z pominięciem Kancelarii, nie będzie to stanowić podstawy do obniżenia wynagrodzenia.
14. Strony nie mają prawa do potrącania swoich wierzytelność z wierzytelności drugiej Strony bez uzyskania pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody drugiej Strony na takie potrącenie z zastrzeżeniem kolejnego zdania. Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku gdy wyegzekwowane na rzecz Klienta kwoty, w tym koszty zastępstwa, koszty zastępstwa w egzekucji lub koszty postępowania klauzulowego w danej sprawie wpłyną na rachunek Kancelarii wówczas będą automatycznie potrącane, z wymagalnym od chwili takiego wpływu, wynagrodzeniem Kancelarii za sprawę, której egzekucja dotyczyła, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym zakresie.

§ 11. KOSZTY DODATKOWE

1. Wynagrodzenie za Zlecenie nie obejmuje koniecznych do poniesienia lub uzgodnionych z Klientem:
1) kosztów osobistego świadczenia usług prawnych poza siedzibą kancelarii w Polsce i za granicą (wydatki na przejazd, noclegi itp.),
2) kosztów i wydatków, w szczególności opłat sądowych, notarialnych, skarbowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, kosztów tłumaczeń, przesyłek kurierskich.
2. Koszty i wydatki, o których mowa w ust. 1 powyżej, będą pokrywane we własnym zakresie przez Klienta, przy czym Strony mogą uzgodnić, że poszczególne koszty zostaną poniesione przez Kancelarię w imieniu i na rzecz Klienta wraz z obowiązkiem zwrotu takich kosztów przez Klienta.

§ 12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KANCELARII

1. Strony, o ile nie chciały celowo wyrządzić szkody drugiej Stronie, nie będą ponosić odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, którą może spowodować wiadomość elektroniczna bądź dane w systemach lub bazach danych odbiorcy.
2. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wynik sprawy ani za osiągnięcie określonego rezultatu.
3. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązań określonych Umową, jeśli niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązań określonych Umową będzie pozostawać w związku z:
1) uzyskaniem od Klienta jakichkolwiek danych niezgodnych ze stanem faktycznym lub
2) niewłaściwym, niedozwolonym lub niekompletnym przekazaniem danych,
3) nieotrzymaniem od Klienta danych w odpowiednim terminie.
4. Kancelaria ponosi odpowiedzialność jedynie za szkodę (zarówno ex delicto jak i ex contracto) wyrządzoną własnym działaniem lub zaniechaniem (błąd w sztuce prawniczej), o ile szkoda została spowodowana rażącym niedbalstwem. Naprawienie szkody obejmuje wyłącznie straty, które Klient poniósł. Odszkodowanie nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia faktycznie otrzymanego przez Kancelarię, za usługę będącą przyczyną powstania szkody, ustalonego na podstawie faktury zapłaconej przez Klienta, przy czym wysokość ta, w każdym przypadku nie może przekraczać wysokości posiadanych polis ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, wykupionych przez Kancelarię.
5. Kancelaria ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem osób wykonujących zlecenie Klienta (współpracownicy Kancelarii) na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia, dzieło, pracy, współpracy bądź innej) do wysokości i na zasadach, o których mowa w ust. 1-4 powyżej, co oznacza, że Klient zrzeka się wszelkich praw i roszczeń oraz nie będzie dochodzić jakichkolwiek roszczeń od ww. osób, a także obecnych i przyszłych wspólników Kancelarii. Niniejsze postanowienie nie znajdzie zastosowania w stosunku do osoby w przypadku szkody wyrządzonej przez tę osobę z winy umyślnej.

§ 13. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1. Umowa wraz z OWU wiąże Kancelarię i Klienta od chwili zawarcia Umowy do czasu rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy.
2. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym lub z upływem oznaczonego terminu wypowiedzenia, przy czym oświadczenie takie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W przypadku o którym mowa w ust. 2, Kancelaria podejmie wszelkie niezbędne działania w interesie Klienta zaś Klient zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług, w tym kosztów dodatkowych usług prawnych i wydatków.

§ 14. KOMUNIKACJA POMIĘDZY STRONAMI

1. Klient może wskazać osoby, które działając w jego imieniu mogą zmieniać zakres Zlecenia, a także udzielać Kancelarii w jego imieniu wskazówek co do sposobu wykonania Zlecenia. Do czasu wskazania takich osób, przyjmuje się że każda osoba działająca w ramach organizacji Klienta lub podmiotów powiązanych z Klientem, która pozostaje w kontakcie z Kancelarią, jest upoważniona do tego rodzaju czynności.
2. Strony są obowiązane do wzajemnego informowania się o zmianie osób upoważnionych do bieżących kontaktów, jednak taka zmiana nie stanowi zmiany Umowy i może być dokonywana w formie dokumentowej.

§ 15. KLAUZULA WALORYZACYJNA

Wynagrodzenie wskazane w Cenniku lub Umowie może podlegać corocznej, narastającej waloryzacji na dzień 1 stycznia danego roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni publikowany przez Prezesa GUS. Wówczas waloryzacja będzie następować począwszy od 1 stycznia roku następującego po dacie zawarcia Umowy. Waloryzacja według powyższych zasad nie wymaga odrębnie uzgodnionej zmiany Umowy i stosowana będzie w rozliczeniach po zawiadomieniu Klienta w dowolnej formie. W przypadku, gdy wskaźnik będzie mieć wartość ujemną, wynagrodzenie nie będzie waloryzowane.

§ 16. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. W celu wykonywania Umowy Klient powierza Kancelarii dokonywanie, w imieniu Klienta, przetwarzania danych osobowych w zakresie, celu i na zasadach określonych poniżej.
2. Polecenie dokonywania przetwarzania danych osobowych obejmuje dane osobowe Klienta, pracowników i kontrahentów Klienta w szczególności w zakresie: imienia i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, adresu zamieszkania, PESEL, NIP, REGON, numer dowodu osobistego, numer paszportu, numer rachunku bankowego, numeru telefonu, adresu: zameldowania, zamieszkania, do korespondencji oraz elektronicznego adresu e-mail.
3. Klient powierza Kancelarii dokonywanie, w imieniu Klienta, przetwarzania danych osobowych w zakresie następujących czynności: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
4. Kancelaria zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania Klienta o: jakimkolwiek postępowaniu lub orzeczeniu dotyczącym danych osobowych, stwierdzonym naruszeniu ochrony danych osobowych, zapowiedzi albo rozpoczęcia przez organ nadzorczy kontroli lub postępowania wyjaśniającego dotyczącego danych osobowych.
5. Kancelaria zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane osobowe w celu realizacji Umowy.
6. Kancelaria zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy.
7. Kancelaria zobowiązuje się do pomocy Klientowi w niezbędnym zakresie przy wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności określonych w art. 32-36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
8. Kancelaria uprawniona jest do wykonywania czynności przetwarzania w imieniu Klienta przez czas obowiązywania Umowy oraz dodatkowo przez okres przedawnienia roszczeń Kancelarii wobec Klienta oraz przez czas niezbędny do zwrotu oraz usunięcia danych, zgodnie z ust. 9 poniżej.
9. Kancelaria, najpóźniej w ciągu 7 dni licząc od daty wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy, o ile inne przepisy prawa lub postanowienia OWU nie stanowią inaczej, zobowiązana jest do zwrotu wszelkich powierzonych danych osobowych Klientowi oraz do usunięcia ze swoich zbiorów wszystkich danych osobowych, które przetwarzała w związku z wykonywaniem Umowy.
10. Kancelaria przy świadczeniu usług prawnych może posługiwać się podwykonawcami świadczącymi usługi związane ze Zleceniem, w związku z tym może zachodzić potrzeba przekazania podwykonawcom przetwarzania lub udostępnienia danych osobowych niezbędnych do realizacji Zlecenia. W przypadku udostępniania lub powierzenia przetwarzania danych osobowych podwykonawcom lub osobom trzecim, Kancelaria uprzednio zobowiąże powyższe podmioty w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych.

§ 17. KONSUMENT

1. W stosunku do Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny („Konsument”) nie stosuje się następujących postanowień OWU:
1) § 1. ust. 4 pkt 2) i 3),
2) § 9. ust. 2-4,
3) § 14. ust. 1 zdanie drugie,
4) § 18 ust. 5 i 8.
2. Ilekroć w OWU mowa o wystawieniu lub doręczeniu Klientowi faktury, w przypadku gdy Klient jest Konsumentem, rozumie się przez to wystawienie lub doręczenie stosownego rachunku.
3. W przypadku, o którym mowa w § 18 ust. 4 OWU, zmiany OWU lub Cennika wiążą Konsumenta, jeżeli wraz z informacją, o której mowa w § 18 ust. 4 OWU, OWU zostały mu doręczone lub udostępnione w wersji dokumentowej lub elektronicznej w taki sposób, aby Konsument mógł je przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności. W pozostałym zakresie § 18 pkt. 4 OWU stosuje się.
4. W przypadku ustania statusu Klienta jako Konsumenta, bez konieczności zawarcia odrębnego aneksu, ustają w stosunku do Klienta również postanowienia wynikające z ust. 1-3 powyżej.

§ 18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Świadczenie przez Kancelarię usług prawnych podlega prawu polskiemu.
2. W razie rozbieżności między treścią Umowy a treścią OWU, postanowienia Umowy mają pierwszeństwo stosowania, przy czym postanowienia Umowy sprzeczne z OWU, wyłączające lub zmieniające OWU wymagają formy dokumentowej pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie zmiany Umowy będą dokonywane w formie dokumentowej, pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie.
4. Kancelaria może wprowadzić zmiany w treści OWU lub Cennika, o czym poinformuje Klienta z co najmniej 1-miesięcznym wyprzedzeniem, przez udostępnienie lub doręczenie Klientowi w formie dokumentowej ujednoliconej nowej wersji OWU lub Cennika. Nowe OWU lub Cennik wiążą Klienta i Kancelarię. Jeżeli Klient nie zgadza się na nowe OWU lub Cennik, może wypowiedzieć Umowę w trybie określonym w § 13 OWU.
5. Klient wyraża zgodę, by Kancelaria wykorzystywała logo oraz firmę Klienta na stronie internetowej oraz w materiałach informacyjnych Kancelarii. Powyższa zgoda może być w każdym czasie wycofana.
6. Ilekroć mowa o podmiotach powiązanych, należy przez to rozumieć w szczególności podmiot powiązany w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu z dnia zawarcia Umowy.
7. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Umowy lub OWU jest z mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność, skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień Umowy lub OWU, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub bezskutecznych, Umowa lub OWU nie zostałaby zawarte.
8. Wszelkie spory, mogące wyniknąć pomiędzy Klientem a Kancelarią w związku ze świadczeniem usług prawnych będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Kancelarii, z chwili wytoczenia powództwa.
9. OWU zostały sporządzone w języku polskim i są dostępne na stronie www.chmuralegal.pl także w innych wersjach językowych. W przypadku sporu co do ich treści, rozstrzygająca jest polska wersja językowa.

Warszawa, maj 2024