Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Chmura i Partnerzy Radcowie Prawni Sp. p. szanuje i przestrzega prawa Użytkowników do prywatności. Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat tego w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy informacje o Użytkownikach Strony internetowej https://chmuralegal.pl/ oraz w jaki sposób dbamy o ochronę danych osobowych Użytkowników.

§ 1.
Definicje

Następującym wyrażeniom użytym w tekście Polityka prywatności i cookies zostały przypisane następujące znaczenia:
1) Administrator – Chmura i Partnerzy Radcowie Prawni spółka partnerska z siedzibą w Warszawie, ul. Młynarska 42, 01-171 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000757438, REGON:
381798280, NIP: 5272871438, adres e-mail: kancelaria@chmuralegal.pl,
2) Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej korzystającej ze Strony internetowej,
3) E-mail – adres poczty elektronicznej,
4) Polityka prywatności i cookies – niniejszy dokument,
5) Regulamin – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, znajdujący się pod następującym adresem: https://chmuralegal.pl/regulamin/ ,
6) Strona internetowa – system aplikacji internetowych stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki, w tym graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami udostępniony pod domeną https://chmuralegal.pl/,
7) Usługi – usługi świadczone przez Administratora za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych za pośrednictwem Strony internetowej, o których mowa w Regulaminie,
8) Użytkownik – podmiot korzystający z Usług Administratora za pośrednictwem Strony internetowej, będący osobą fizyczną, zobowiązany do przestrzegania Polityki prywatności i cookies oraz Regulaminu.

§ 2.
Dane osobowe

1. Do korzystania ze Strony internetowej, w szczególności z formularza kontaktowego, może być wymagane obowiązkowe podanie następujących danych osobowych:
1) imię i nazwisko,
2) numer telefonu,
3) adres e-mail.
2. W prowadzenia przez Administratora rekrutacji personelu za pośrednictwem Strony internetowej, Użytkownik może opcjonalnie podać dodatkowe dane, do których zaliczają się w szczególności:
1) adres,
2) data urodzenia,
3) wykształcenie,
4) kwalifikacje zawodowe,
5) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
3. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane na Stronie internetowej. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.
4. Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez Administratora wyłącznie do kontaktów z Użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania Usługi.

§ 3.
Podmiot przetwarzający dane osobowe

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator.

§ 4.
Cel przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Administratora za dobrowolną zgodą Użytkowników, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo.
2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania formularza kontaktowego lub innych Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, które wymagają podania danych osobowych.
3. Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu:
1) pozyskiwania klientów do dalszej współpracy, tj. świadczenia usług na ich rzecz,
2) pozyskiwania partnerów do współpracy przy świadczeniu usług na rzecz klientów,
3) realizacji zawartych umów,
4) rekrutacji personelu,
5) obsługi reklamacji,
6) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.
4. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres świadczenia wyżej wymienionych usług.

§ 5.
Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia

1. Użytkownik ma prawo do:
1) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
2) dostępu do danych osobowych,
3) sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
4) usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
5) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
6) przeniesienia danych do innego podmiotu przetwarzającego dane osobowe.
2. Każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w ramach korzystania z Usług, aplikacji dostępnych na Stronie internetowej, może się zwrócić z odpowiednim wnioskiem w jeden z następujących sposobów:
1) przesyłając stosowny e-mail o rezygnacji na adres Administratora, lub
2) przesyłając rezygnację pocztą w formie listu poleconego na adres: Chmura i Partnerzy Radcowie Prawni Sp. p., ul. Młynarska 42, 01-171 Warszawa.

§ 6.
Skarga do organu nadzorczego

Wszelkie skargi związane z przetwarzaniem danych osobowych można wnosić do organu nadzorczego, którym na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§ 7.
Udostępnianie danych osobowych

1. Administrator nie przekazuje – nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza – zgromadzonych danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim innym niż Administrator i podmioty wymienione w następnym ustępie.
2. Dane osobowe użytkowników mogą zostać powierzone na mocy odrębnych umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, uczestniczącym w świadczeniu usług oferowanych przez Administratora:
1) obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne,
2) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową działającym na zlecenie Administratora,
3) innym podmiotom współpracującym z Administratorem.
3. Administrator, powierzając dane osobowe podmiotom wyszczególnionym powyżej, wymaga od poszczególnego podmiotu zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji, oraz stosowania poziomu zabezpieczeń przetwarzanych danych osobowych co najmniej na poziomie zabezpieczeń zapewnianym przez Administrator.
4. Administrator może zdecydować o przekazaniu danych poza Europejski Obszar Gospodarczy wyłącznie w zakresie zezwalanym przez przepisy prawa.

§ 8.
Pliki cookies

1. Strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Strony internetowej (np. komputerze, telefonie mobilnym) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych i pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
2. Administrator może korzystać z plików cookies w następujących celach:
1) dostosowania zawartości stron internetowych Strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
2) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
3) zapamiętania podejmowanych interakcji np. udzielonych odpowiedzi przy przeprowadzanych sondach internetowych,
4) dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
3. W ramach Strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
1) sesyjne (session cookies) pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
2) stałe (persistent cookies) pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
4. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, na Stronie internetowej mogą być stosowane następujące ich rodzaje:
1) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z Usług dostępnych w ramach Strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania,
2) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania,
3) wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony internetowej,
4) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej,
5) statystyczne służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych,
6) reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
5. Użytkownik może wyrazić zgodę na przechowywanie plików cookies pochodzących z Strony internetowej w jego urządzeniu końcowym za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.
6. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
7. Użytkownicy Strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.
8. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.
9. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie internetowej.

§ 9.
Postanowienia końcowe

1. Polityka prywatności i cookies wchodzi w życie z dniem 14 listopada 2018 r.
2. Treść Polityki prywatności i cookies jest udostępniona Użytkownikom Strony internetowej nieodpłatnie na Stronie internetowej w taki sposób, aby Użytkownik mógł przed rozpoczęciem korzystania z Strony internetowej pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać treść dokumentu, za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje.
3. Administrator ma prawo zablokować dostęp do Strony internetowej lub jego części z ważnych przyczyn, w tym, w szczególności, w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Strony internetowej, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub Administratora.
4. W przypadku uznania poszczególnych postanowień Polityki prywatności i cookies za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność danego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień. Administrator dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienia zastąpić nowym, ważnym prawnie postanowieniem lub postanowieniami.
5. W odniesieniu do informacji prezentowanych w ramach Strony internetowej, które zostały w nim zamieszczone lub dostarczone przez podmioty trzecie, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, lub kompletność tych informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Użytkownika.
6. Administrator nie ponosi ponadto odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Strony internetowej w sposób sprzeczny z postanowieniami Polityki prywatności i cookies, postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, lub postanowieniami umów obowiązujących pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.
7. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Użytkownika formularzy dostępnych na Stronie internetowej, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
8. Postanowienia Polityki prywatności i cookies nie naruszają możliwości powoływania się przez Użytkowników będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
9. W sprawach nieuregulowanych w Polityce prywatności i cookies odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisów prawa polskiego.
10. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Polityki prywatności i cookies będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Administratora, według przepisów prawa.
11. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Polityki prywatności i cookies. O każdej planowanej zmianie Polityki prywatności i cookies Administrator powiadomi Użytkowników poprzez umieszczenie informacji o planowanej zmianie Polityki prywatności i cookies na Stronie internetowej, w terminie co najmniej 7 dni przed wejściem zmiany w życie.
12. W przypadku rozbieżności w brzmieniu Polityki prywatności i cookies wynikających z jego różnych wersji językowych wyświetlanych na stronie internetowej, wyłącznie wiążąca jest jego polska wersja językowa.
13. Niniejsza Polityka prywatności i cookies zastępuje wszelkie dotychczasowe regulacje dotyczące polityki prywatności i polityki cookies.